fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดการเรียนรู้ล่าสุด


image
คณิตศาสตร์

fff

fff
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
5 เม.ย. 2565 : 10:09

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:34

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:33

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:33


image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:32

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:32

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:31

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:31


image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:30

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 11:32

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 11:30

image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 11:30