fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:30


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย แผนการสอนหลัก 249 291
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 300 859