fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 2 โรงเรียน

หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:11

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:11

image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 18 การคมนาคม

หน่วยที่ 18 การคมนาคม

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:09

image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก

หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารักสัตว์

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:05


image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:04

image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:04

image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา

หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:02

image
ปฐมวัย 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้

หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 13:55


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ (4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสารการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 4.1 การแยกสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:06

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสารการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 4.1 การแยกสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:06

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสารการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 4.1 การแยกสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:06

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสารการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 4.1 การแยกสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:06


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แก๊ส (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แก๊ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ของเหลว (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ของเหลว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ของแข็ง (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ของแข็ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05