fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเพิ่มของประชากรกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แหล่งฃทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:05

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยย่อยที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.3 ระบบร่างกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบหายใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.3 ระบบร่างกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.3 ระบบร่างกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.3 ระบบร่างกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:04

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.2 ร่างกายของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:03

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.2 ร่างกายของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:03

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 22:03


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การขึ้น-ตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเกิดทิศ และการขึ้น-ตกของดาว หน่วยย่อยที่ 5.2 การขึ้น-ตกของดาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:54

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเกิดทิศ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเกิดทิศ และการขึ้น-ตกของดาว หน่วยย่อยที่ 5.1 ทิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเกิดทิศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเกิดทิศ และการขึ้น-ตกของดาว หน่วยย่อยที่ 5.1 ทิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเหนียวของวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53