fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความแข็งของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของวัสดุ หน่วยย่อยที่ 4.1 สมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:53

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 3.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยย่อยที่ 3.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสัตว์ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.3 การจำแนกสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.3 การจำแนกสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฏจักรของสัตว์ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.2 วัฏจักรของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฏจักรของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.2 วัฏจักรของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:52

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์ของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.1 การสืบพันธุ์และ ขยายพันธุ์ของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:51


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์ หน่วยย่อยที่ 2.1 การสืบพันธุ์และ ขยายพันธุ์ของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:51

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืช หน่วยย่อยที่ 1.3 การจำแนกพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:51

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืช หน่วยย่อยที่ 1.2 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:51

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืช หน่วยย่อยที่ 1.1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชดอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:50


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืช หน่วยย่อยที่ 1.1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชดอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:50

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืช หน่วยย่อยที่ 1.1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชดอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:50

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้ ประโยชน์จากสมบัติของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความแข็ง ของวัสดุรอบตัว (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39