fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การหาน้ำหนัก ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 4.3 แรงดึงดูดของ โลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:29

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 4.2 แรงโน้มถ่วงของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:29

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ผลของการออกแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 4.1 ผลของการออกแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:29


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความร้อนกับ การเปลี่ยนแปลงของ วัสดุ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของวัสดุ กับการ เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความร้อนกับ การเปลี่ยนแปลงของ วัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของวัสดุ กับการ เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของวัสดุ และการใช้ประโยชน์ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของวัสดุ กับการ เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของวัสดุ และการใช้ประโยชน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 3.1 สมบัติของวัสดุ กับการ เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:28


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.1 สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของฉัน (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.1 สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของฉัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2.1 สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทาง พันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1.2 ลักษณะทาง พันธุกรรมของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทาง พันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1.2 ลักษณะทาง พันธุกรรมของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทาง พันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1.2 ลักษณะทาง พันธุกรรมของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:27

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสูญพันธุ์หรือ ดำรงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทาง พันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1.1 ลักษณะทาง พันธุกรรมของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:26

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทาง พันธุกรรมของสัตว์ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทาง พันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1.1 ลักษณะทาง พันธุกรรมของสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:26